Vedtægter for Thora Center

Thora Centers Vedtægter

 

Foreningen: Center for Seksuelt Misbrugte o.a. i Danmark.

 

I Navn og Hjemsted

 

Foreningens navn er Thora Center. Center for Seksuelt Misbrugte og andre i Danmark.

 

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Region Hovedstaden.

 

Stk. 3 Foreningen er politisk, religiøst og ideologisk uafhængig. Stk. 4 Foreningen cvr-nr. er 18483645

 

2 Målgruppe

 

Foreningens mål er at arbejde for gruppen af seksuelt misbrugte såvel som seksuelle misbrugere.

 

Stk. 2 Sekundært at arbejde for forsvundne børn, pårørende, fagfolk og andre.

 

Stk. 3 Foreningen er medlem af Missing Children Europe og støtter arbejdet med forsvundne børn både i Danmark og resten af EU.

 

3 Ideologi

 

Ideologien bygger på hjælp til selvhjælp, der udøves gennem følgende aktiviteter:

 

1. Rådgivning

 

Der tilbydes personlig og telefonisk rådgivning.

 

Der er oprettet en særlig Hotline, med telefonnummeret 116 000, og der udvikles sms og chatforum, som henvender sig til den særlige målgruppe af børn og unge, der er eller har været udsat for seksuelle overgreb og/eller som forsvinder. Desuden børn, som er i risikozonen for at blive udsat for overgreb.

 

2. Behandling

 

Behandling tilbydes af personer fra relevante faggrupper.

 

3. Informationsarbejde

 

Centret har desuden til opgave at formidle information og oplysning for at synliggøre de problemer, der knytter sig til et seksuelt misbrug. Dette søges opfyldt bl.a. via foredragsvirksomhed, artikler, undervisning, interviews og forskning.

 

Stk. 2 Centret bygger på anonymitet og frivillighed. Alle, der er knyttet til centret, er underlagt tavshedspligt. Centrets psykologer arbejder efter de Nordiske Etiske Regler.

 

Stk. 3 Centret finansieres gennem offentlige midler og private donationer m.m., samt i mindre omfang via brugerbetaling. Alle brugere opfordres til medlemskab.

 

4 Målsætning

 

Foreningens mål er at støtte og hjælpe mennesker, der er berørt af problematikken seksuelle overgreb. Stk. 2 Foreningen søger gennem information og oplysning at medvirke til at forebygge seksuelle overgreb.

 

Stk. 3 Centret beskæftiger både lønnet personale og frivillige medarbejdere.

 

§5 Medlemskab

 

Som medlem optages alle, der er interesserede i at fremme foreningens målsætning, herunder enkeltpersoner, institutioner, selskaber og firmaer (A medlemmer).

 

Medlemmer kan efter ønske alene noteres med navn, og vil i givet fald ikke modtage orientering omkring foreningens aktiviteter (B medlemmer).

 

6 Kontingent

 

Medlemmerne betaler et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens økonomiske forpligtelser.

 

Generalforsamling

 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

 

Indvarsling til ordinær generalforsamling skal ske senest 30 dage før afholdelsen.

 

Indvarslingen skal ske skriftligt til alle registrerede medlemmer. Indkaldelse kan også ske pr.

 

e-mail.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være i bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted.

 

Dagsordenen for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 

•Valg af dirigent.

 

•Valg af referent.

 

•Bestyrelsen beretning

 

•Sekretariatslederens beretning.

 

•Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget.

 

•Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

 

• Behandling af indkomne forslag.

 

•Valg af statsautoriseret revisor.

 

•Eventuelt.

 

Stk. 3 Beslutning på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. I tilfælde af stemmelighed, er forslaget forkastet.

 

Stk. 4 Til beslutningen om ændring af denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af medlemmerne stemmer for dette. Dersom mindre end 2/3 af medlemmerne, men 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget, afholdes en ny generalforsamling inden 30 dage, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

 

Stk. 5 Kun medlemmer, der har været medlem i mindst 3 måneder og har betalt kontingent, har stemmeret. Hvert medlem har én stemme.

 

Stk.6 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages skriftligt varsel, når mindst 1/3 af medlemmerne eller 4 af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter ønsker herom. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt en dagsorden.

 

8 Bestyrelsen

 

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen består af minimum 4 medlemmer, desuden vælges minimum I suppleant.

 

Stk. 2 Tre bestyrelsesmedlemmer vælges ved generalforsamlingen i ulige år. De øvrige vælges af generalforsamlingen i lige år. Valget er gældende for 2. år. Foreningens brugere og lønnede personale er ikke valgbare.

 

Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

 

Stk. 4 Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 14 dages varsel. Der afholdes bestyrelsesmøder mindst 4 gange årligt.

 

Stk. 5 Går antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang mellem to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger ned, indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen. Såfremt suppleanterne ikke kan indtræde i bestyrelsen, kan bestyrelsen supplere med nye medlemmer til efterfølgende godkendelse på førstkommende generalforsamling.

 

Stk. 6 Bestyrelsen modtager ikke vederlag for bestyrelsesarbejdet.

 

9 Forretningsorden

 

I forretningsordenen skal bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv. Forretningsordenen udarbejdes, underskrives og offentliggøres i centret.

 

Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer samt enten formand ellers næstformand er til stede. Beslutningerne træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Ved formandens fravær er næstformandens stemme udslagsgivende.

 

Stk. 3 Beslutter bestyrelsen, at et af dens medlemmer er inhabil i afgørelsen af et punkt på bestyrelsens dagsorden, er vedkommende ikke stemmeberettiget ved behandling af pågældende sag. Stk. 4 Bestyrelsen ansætter og afskediger sekretariatslederen. Sekretariatslederen ansætter det øvrige personale, administrerer den frivillige arbejdskraft og sørger for at personale og frivillige underskriver erklæring om tavshedspligt samt indhenter børneattest. Sekretariatslederen forbereder og deltager i bestyrelsesmøderne, sekretariatslederen har taleret, men ikke stemmeret.

 

§ 10 Tegningsret

 

Foreningen tegnes ved underskrift af sekretariatslederen samt en af centrets ansatte. Ved sekretariatslederens fravær tegnes foreningen af den person, sekretariatslederen bemyndiger hertil ved skriftlig fuldmagt samt en anden ansat. Formanden for bestyrelsen underrettes skriftligt herom.

 

Underretningen kan ske ved e-mail.

 

Stk. 2 Hvis sekretariatslederen ikke ved skriftlig fuldmagt har bemyndiget en anden person til at tegne foreningen, kan bestyrelsens formand og næstformand sammen tegne foreningen ved deres underskrifter.

 

Stk.3 Hvis sekretariatslederen er alene ansat, kan foreningen tegnes af sekretariatslederen og et bestyrelsesmedlem.

 

§ 11. Revision

 

Foreningens regnskab revideres af revisor, der vælges af generalforsamlingen. Revisoren skal være statsautoriseret.

 

Stk.2 Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på først kommende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer skal med deres underskrift bekræfte, at de er gjort bekendt med indførslen.

 

12 Årsregnskab

 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

Stk. 2 Det vedtagne regnskab underskrives og påtegnes af revisor.

 

13 Eksklusion

 

Ethvert medlem, der arbejder imod foreningens målsætning og ideologi, kan ekskluderes af bestyrelsen.

 

14 Opløsning af foreningen

 

Opløsningen af foreningen kan kun ske ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 30 dages mellemrum og højst 2 måneders mellemrum. Ved begge disse generalforsamlinger skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for forslaget.

 

Stk. 2 Ved opløsning af foreningen skal formuen efter betaling af gældsposter anvendes til humanitære formål i Danmark. Beslutningen herom træffes af den siddende bestyrelse ved almindelig stemmeflerhed.

 

Vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling d. 20 november 2015

Like os

Thora Center

Jægersborgvej 1, 1. sal

DK - 2800 Kgs. Lyngby

Telefonisk rådgivning

Mandag - Torsdag kl. 10-15

Tlf.: 33 32 86 50