Hvad siger loven

 

Den lovgivning man benytter i Danmark, er straffeloven og fra § 210, kan du læse hvilke forhold der gælder for seksuelle overgreb.

https://danskelove.dk/straffeloven/210

 

Straffeloven § 210

Den, der har samleje med en slægtning i nedstigende linje, straffes med fængsel indtil 6 år. Adoptionsforhold sidestilles med biologisk slægtskab.

Stk. 2. Den, der har samleje med sin broder eller søster, straffes med fængsel indtil 2 år. Straffen kan bortfalde for den, der ikke er fyldt 18 år.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til andet seksuelt forhold end samleje.

 

Hvad har børn ret til?

 

I forældreansvarsloven nævnes det, at barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person, og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling.

Forældreansvarsloven § 2, stk. 2. https://danskelove.dk/forældreansvarsloven/2

 

I straffeloven kan du læse om voldtægt under § 216

 

For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der 1) tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller

2) skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, jf. § 260, eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.

 

Stk. 2. For voldtægt straffes med fængsel indtil 12 år den, der har samleje med et barn under 12 år.

Stk. 3. Straffen efter stk. 1 kan stige til fængsel i 12 år, hvis voldtægten har haft en særligt farlig karakter eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder.

Stk. 4. Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, at forurettede er offer for menneskehandel.

https://danskelove.dk/straffeloven/216

 

Du kan også læse om andet omhandlende seksuelle overgreb i følgende §§ i straffeloven:

§§ 219, 222, 223, 225. Samleje eller andet seksuelt forhold end samleje med et barn under 15 år – dog 18 år, hvis barnet eller den unge er betroet til undervisning/ opdragelse.

 

§ 224, 225. Køb af seksuelle ydelser fra personer under 18 år.

 

§§ 226, 232, 234, 235. Blufærdighedskrænkelse (blotteri, beføling, beluring, verbal uterlighed) samt optagelse, besiddelse og udbredelse af fotos/film, osv. af person under 18 år.

https://danskelove.dk/straffeloven/219-235

 

Vi tilbyder bisidder funktion, læs mere om det her.

 

 

Hvad siger loven?

Like os

Thora Center

Jægersborgvej 1, 1. sal

DK - 2800 Kgs. Lyngby

Telefonisk rådgivning

Mandag - Torsdag kl. 10-15

Tlf.: 33 32 86 50